Photo detail

Photo detail

Photo courtesy Mississippi Metropolitan Ballet